CCCCRR Food Handlers Certification - Vietnamese


CCCCRR Food Handlers Certification - Vietnamese

Chứng Nhận Xử Lý Thực Phẩm CCCCRR

Học thi

Nhấp vào đây để xem Hướng Dẫn Học Thi Xử Lý Thực Phẩm – Tiếng Việt


Thanh toán lệ phí thi

Các Nhà Cung Cấp Được Miễn Giấy Phép có thể đủ điều kiện được miễn lệ phí thi trực tuyến. Vui lòng liên hệ nhân viên CCR&R địa phương của bạn TRƯỚC KHI đóng lệ phí thi để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Lệ phí thi đối với Kiểm Tra Chứng Nhận Xử Lý Thực Phẩm trực tuyến là $10 và tất cả các thông tin được nhập thông qua quy trình này sẽ được bảo mật. Một khi bạn đã đóng tiền, bạn sẽ không được hoàn tiền. 

Mua bài Kiểm Tra Chứng Nhận Xử Lý Thực Phẩm ở đây.


Làm Bài Kiểm Tra

Hệ thống thanh toán hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn giúp bạn thông qua trang thanh toán trong.

SAU KHI thanh toán của bạn được xử lý, liên kết đến kiểm tra trực tuyến sẽ xuất hiện ở đầu trang biên nhận thanh toán của bạn.  Hãy đảm bảo nhấp vào liên kết để bắt đầu kiểm tra trước khi bạn đóng trang biên nhận thanh toán.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với thanh toán hoặc làm kiểm tra, liên hệ Chủ Web ở đây.


In Chứng Nhận của bạn

Một khi bạn đạt yêu cầu kiểm tra xử lý thực phẩm, bạn sẽ nhận được Chứng Nhận Xử Lý Thực Phẩm qua email.  Nếu bạn chưa nhận được chứng nhận ngay sau khi đi đạt yêu cầu kiểm tra, hãy kiểm tra thư mục spam của bạn để đảm bảo rằng email đã không bị chuyển nhầm.  Nếu bạn không nhận được email có đính kèm chứng nhận, vui lòng liên hệ ccrr@wou.edu để yêu cầu trợ giúp.
The Research Institute : Western Oregon University : 345 N. Monmouth Ave. : Monmouth, OR 97361
Contact Us: 800-438-9376 | info@triwou.org