Central Coordination of Child Care Resource and Referral


Purchase Your Food Handlers Test Here

Purchase Your Food Handlers Test Here: $10

Click the Buy Now button to take you to the test.

Once you have paid, no refunds are available.

All information entered through this process will be kept confidential.

Any problems with taking the test, contact the Webmaster here.

Compra su certificado de manejador de alimentos aquí: $10

Hacer clic sobre el botón “Buy Now” para tomar la prueba.

Una vez que ha pagado, reembolsos no son disponibles.

Toda su información ingresada durante este proceso mantendrá confidencial.

Si tiene problemas con esta prueba, contacta la Webmaster aquí.

Por el momento el sistema de pago no está disponible en español. Hemos incluido una glosario aquí para poderle ayudar con el proceso de pago. Si necesita ver un ejemplo de una planilla de pago haga click aquí y si necesita ver un glosario con la traducción de las palabras haga click aquí.
Оплатить тестирование для получения сертификата на допуск к работе с продуктами питания можно здесь.


Освобожденные от лицензирования детские учреждения могут иметь право на освобождение от расходов на онлайн-тестирование.

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ произвести оплату онлайн-тестирования, обратитесь к персоналу местного агентства CCR&R, чтобы понять, соответствуете ли вы установленным требованиям.

Стоимость онлайн-тестирования для получения сертификата на допуск к работе с продуктами питания — 10 долларов США.

Вся предоставляемая в ходе данного процесса информация будет храниться с соблюдением конфиденциальности.

 Уплаченная сумма возврату не подлежит. 
在此购买食品处理员认证考试

免认证的提供商有资格豁免在线考试费用。

支付在线考试费用之前,请联系你当地的CCR&R 工作人员,确定你是否符合资格。

在线食品处理员认证考试费用为 $10,考试过程中所输入的信息将完全保密。

付款后,钱款不予退还。Mua bài Kiểm Tra Chứng Nhận Xử Lý Thực Phẩm ở đây.

Các Nhà Cung Cấp Được Miễn Giấy Phép có thể đủ điều kiện được miễn lệ phí thi trực tuyến.

 Vui lòng liên hệ nhân viên CCR&R địa phương của bạn TRƯỚC KHI đóng lệ phí thi để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Lệ phí thi đối với Kiểm Tra Chứng Nhận Xử Lý Thực Phẩm trực tuyến là $10 và tất cả các thông tin được nhập thông qua quy trình này sẽ được bảo mật.

 Một khi bạn đã đóng tiền, bạn sẽ không được hoàn tiền. The Research Institute : Western Oregon University : 345 N. Monmouth Ave. : Monmouth, OR 97361
Contact Us: 800-438-9376 | info@triwou.org